ALGEMENE VOORWAARDEN SÜSS GEBAK

 

Toepasselijkheid De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan SÜSS gebak. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van SÜSS gebak te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

 

Aanbiedingen en prijzen Aanbiedingen door en prijzen van SÜSS gebak zijn vrijblijvend. SÜSS gebak accepteert geen aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. SÜSS gebak behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen, valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds inclusief BTW en exclusief bezorg- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

 

Bestellingen Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. SÜSS gebak behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

 

Bezorg- en administratiekosten SÜSS gebak bezorgt alleen in Nijmegen en directe omgeving voor bestellingen. De klant dient voor minimaal € 20,00 te bestellen om gebruik te kunnen maken van de bezorgdienst van SÜSS gebak. De bezorgkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd. De bestelling wordt tussen 9.00 uur en 12.00 uur bezorgd.

 

Vervoer en distributie SÜSS gebak zorgt in principe NIET voor het vervoer/distributie van de producten. Mocht vervoer/distributie toch gewenst zijn, is SÜSS gebak gerechtigd om hiervoor onkosten in rekening te brengen. De onkosten zijn afhankelijk van afstand en tijd. De klant zorgt voor voldoende koelruimte op het betreffende bezorgadres. Bezorgen op een exact afgesproken, stipt aan te houden tijdstip is niet haalbaar voor SÜSS gebak. De klant dient daarom rekening te houden met een speling van minimaal 45 minuten, zowel voor als na het afgesproken tijdstip van levering. Gebak en taarten dienen in de koelkast te worden bewaard.

Leveringen SÜSS gebak zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door SÜSS gebak ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.

Betaling De klant voldoet bij SÜSS gebak aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde overeenkomst, middels contante betaling in onze bakkerij of aan de bezorger, of een overboeking per bank, voorafgaand aan de bezorging.

 

Reclamaties, garanties en retouren SÜSS gebak draagt zorg voor een perfect product. Reclamaties m.b.t. kwaliteit en uitvoering van de goederen kunnen worden ingediend op het moment dat de klant de goederen ontvangt. Na aanvaarding van de geleverde producten vervalt het recht te reclameren en wordt de klant geacht de producten onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Vanaf ontvangst van de producten is de klant volledig aansprakelijk voor de kwaliteit, de hygiëne, de declaratie en het zorgvuldig vervoeren van de producten. Bij gebak en taarten dient een beperkte houdbaarheid in acht genomen te worden. Door SÜSS gebak geleverd gebak en taarten mogen maximaal tot twee dagen na levering door de klant verkocht c.q. tot verteer aangeboden worden.

 

Overdracht van risico en eigendom Het risico van het geleverde gaat van SÜSS gebak over naar de klant, zodra de aflevering heeft plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

 

Aansprakelijkheid SÜSS gebak is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van SÜSS gebak is toe te rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van SÜSS gebak komen. SÜSS gebak draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden draagt SÜSS gebak eveneens geen verantwoordelijkheid. SÜSS gebak is niet aansprakelijk voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en SÜSS gebak, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van SÜSS gebak. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door SÜSS gebak uitgesloten.

 

Diversen De klant van SÜSS gebak dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door SÜSS gebak geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. SÜSS gebak garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft SÜSS gebak het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat SÜSS gebak gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan SÜSS gebak kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Rechten Alle contacten en transacties met SÜSS gebak geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van SÜSS gebak. Niets uit uitgaven of publicaties van SÜSS gebak mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SÜSS gebak.

 

Toepasselijk recht Op alle rechtsbetrekkingen tussen SÜSS gebak en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

Klachten De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten direct bij (af)levering bij SÜSS gebak te worden gemeld, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken.